Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Pierwsza Próba – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Wrz 14

Pierwsza Próba

Wymagania przy pierwszej próbie

Pierwsza próba jest realizowana jako:

 • Pierwsza próba osoby przychodzącej do drużyny
 • Próba harcerza dla osób, które nie złożyły Przyrzeczenia
 • Próba wędrownicza dla osób, które nie mają naramiennika.

Jest realizowana przez każdego członka drużyny jako jego pierwsza

próba w działaniu z drużyną. Osoby, które chcą wstąpić do drużyny

mają do tego prawo od razu po otworzeniu pierwszej próby, osoby, k

tóre chcą tylko zdobyć naramiennik mogą realizować próbę według

standardowych wymagań, utrzymując prawo wstąpienia do drużyny,

muszą też w pewnym zakresie uczestniczyć w życiu drużyny. Jeśli po

zakończeniu próby wciąż (lub dopiero wtedy) nie chcą wstąpić, z

bólem rozstajemy się (oczywiście po ceremonii wręczenia

naramiennika).

Próba ma opiekuna. Opiekun opiekuje się podopiecznym, wspólnie z

nim myśli i wyznacza zadania w głównej części próby i aprobuje

decyzję podopiecznego o gotowości do zamknięcia próby, jest też

odpowiedzialny za przypominanie podopiecznemu o próbie,

rozmawianie z drużynowym lub innymi członkami drużyny o

ewentualnych problemach z próbą oraz przypomnienie drużynowemu

lub komendantowi odpowiedniego wyjazdu o tym, że należy

zorganizować zamknięcie próby w odpowiednim momencie. Ma też

być w niezbędnym zakresie wsparciem dla podopiecznego w

realizacji próby.


Próba składa się z dwóch części – głównej i umiejętnościowej.

Głowna składa się z trzech punktów:

 • Praca nad sobą – tu podopieczny wraz z opiekunem

wyznaczają

zadanie, które ma jakoś (duchowo, fizycznie, intelektualnie,

umiejętnościowo, charakterologicznie) rozwinąć podopiecznego

pod względem, który podopieczny uzna za ważny.

 • Wyczyn – tu podopieczny wraz z opiekunem wyznacza zadanie,

które dla podopiecznego stanowi wyzwanie, wymaga od niego

zrobienia czegoś trudnego, do czego musi przemóc jakąś swoją

słabość lub niepewność. Wyczyn bardzo zależy od konkretnego

podopiecznego.

 • Praca dla drużyny – tu podopieczny wraz z opiekunem i w

konsultacji z drużynowym wyznacza jakieś zadanie z zakresu

codziennych potrzeb drużyny, k/tore podopieczny realizuje.

Jeśli w którymś z dwóch pierwszych punktów podopieczny wymyśli

zadanie, którym nie chce się dzielić z opiekunem, to ma prawo je

realizować, o ile przekona opiekuna, że zadanie jest dobrze opisane i

sformalizowane.


Częśc umiejętnościowa zależy bardzo od podopiecznego – celem tej

części jest zapewnienie pewnej wspólnej bazy wiedzy i umiejętności

dla wszystkich członków drużyny. Każdy próbant powinien (wraz z

opiekunem) stwierdzić, którą wiedzę lub które umiejętności już

posiadł, a które jeszcze powinien doszlifować. Nie jest absolutnie

niezbędne (szczególnie dla osób, które do harcerstwa przychodzą

dopiero teraz) opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności do

momentu zamknięcia próby, ale jeśli próbant wybierze ten wariant,

musi mieć opracowane to, jak będzie tę wiedzę i umiejętności

uzupełniał w dalszej przyszłości.

Podstawy

 1. Podstawy ideowe
  1. Znajomość roty Przyrzeczenia Harcerskiego i zapisu Prawa Harcerskiego
  2. Znajomość dewizy wędrowniczej, kojarzenie kodeksu wędrowniczego.
  3. Rozumienie zapisu Prawa Harcerskiego, pogląd na znaczenie poszczególnych punktów.
 2. Struktura ZHP
  1. Znajomość struktury organizacyjnej ZHP – wiedza o wzajemnych zależnościach następujących jednostek: drużyna, gromada, namiestnictwo, szczep, hufiec, chorągiew, główna kwatera.
  2. Znajomość struktury naszego hufca – wiedza o wzajemnych zależnościach następujących jednostek: drużyny, gromady, namiestnictwa, Komenda Hufca, kto kieruje poszczególnymi zespołami poziomu hufca, kto jest Skarbnikiem hufca. Kojarzenie, jakie role pełnią poszczególne funkcje.
  3. Kojarzenie oznaczeń funkcji – Komenda (komendant, zastępca, członek), Szczep (komendant, zastępca, kwatermistrz), drużynowy, przyboczny, zastępowy), ponadto kodowanie kolorystyczne powyżej.
 3. Stopnie harcerskie
  1. Kojarzy oznaczenia stopni na mundurze i krzyżu.
  2. Zna stopnie poziomu wędrowniczego i ich kolejność (tak, mówimy tu o dwóch stopniach HO i HR).
  3. Wie, jak się do tego wszystkiego ma naramiennik i Krzyż.
 4. Obrzędowość
  1. Zaśpiewa wraz z kimś Bratnie Słowo (tak, jak się śpiewa w PDW), pożegnanie dnia, Już rozpaliło i Płonie ognisko i szumią knieje. Zaśpiewa z tekstem Sprzysiężonych.
  2. Zna obrzędy drużyny na powitanie dnia, rozpoczęcie jedzenia, wręczenie chusty, Przyrzeczenie i wręczenie naramiennika.

Techniki

 1. Samarytanka (wymagania poniżej są z założenia podzbiorem wymagań na odznakę Ratownika Medycznego ZHP w stopniu III).
  1. Umie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową
  2. Umie wyczuć tętno i oddech
  3. Umie ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
  4. Umie zareagować prawidłowo w wypadku omdlenia, lekkiego krwawienia, dużej rany, wychłodzenia, odmrożenia, oparzenia, urazu lub oparzenia oka, zatrucia, astmy
  5. Umie zareagować prawidłowo w razie wypadku drogowego / upadku z wysokości
  6. Umie skompletować apteczkę obozową
 2. Terenoznawstwo
  1. Umiejętność trafienia z mapą i kompasem do odległego o 2 km punktu, zarówno w terenie zróżnicowanym, jak i płaskim, zarówno w dzień, jak i w nocy
  2. Umiejętność odnalezienia siebie na mapie
  3. Umiejętność wyznaczania stron świata i azymutów za pomocą gwiazd, słońca i zegarka, busoli.
  4. Umiejętność oszacowania odległości i wysokości odległych przedmiotów
 3. Pionierka i obozownictwo
  1. Umiejętność samodzielnego rozstawienia i zwinięcia namiotu typu IGLOO w czasie do 10 minut każde.
  2. Umiejętność zaplanowania i pokierowania rozstawieniem obozowiska (złożonego z namiotów typu IGLOO).
  3. Umie rozpalić ognisko odpowiednie do przeznaczenia (gotowanie, długie palenie, obrzędowe), zagasić je, oraz zamaskować miejsce po ognisku.
  4. Umie w dowolnych mazowieckich warunkach pogodowych przygotować ciepły posiłek na ogniu.
  5. Umie przygotować posiłek na kuchence gazowej lub benzynowej (do wyboru).
  6. Umiejętność zawiązania ósemki, węzła płaskiego, sztyku, pętli stałej (niezaciągającej się) i pętli zaciągającej się.
 4. Kwatermistrzostwo
  1. Umie rozliczyć rajd lub biwak.
  2. Umie wymóc w sklepie prawidłową fakturę i ją opisać
 5. Harcerski styl
  1. Kojarzy i stosuje regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego
  2. Kojarzy i stosuje aktualny regulamin mundurowy

Historia i wiedza o świecie

 1. Kojarzy zarys historii scoutingu i harcerstwa, w szczególności:
  1. Historia początków: Baden-Powell, Mafeking, Brownsea, Małkowski, Eleusis, Sokół, Zarzewie, WOSM, WAGGGS, Stefan “Grot” Rowecki, powstanie ZHP
  2. Historia wojenna: Szare Szeregi, Stanisław “Orsza” Broniewski, Florian Marciniak, Stefan Mirowski, Tadeusz “Zośka” Zawadzki, Akcja pod Arsenałem, Aleksander Kamiński, “Parasol”, 1.VIII.1944-3.X.1944,
  3. Historia powojenna: wcielenie do ZMP, Zjazd Łódzki, Nieprzetarty Szlak, Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, powstanie ZHR, wstąpienie do WOSM i WAGGGS, odłaczenie się Stowarzyszenia Harcerskiego.
  4. Nasz hufiec: powstanie hufca, Cyprian Godebski
  5. Drużyna: powstanie drużyny, nazwa, barwy, kto jest drużynowym 🙂
 2. Wiedza o Polsce, w szczególności:
  1. Kojarzenie ustroju Polski (kto wybiera kogo (Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Premier, Wojewoda, Prezydent / Wójt / Burmistrz, Samorządy), szkicowo kompetencje poszczególnych organów), przynależność do ONZ, NATO, UE i za co odpowiadają poszczególne z tych organizacji. Kto obecnie rządzi w Polsce, pełniąc poszczególne funkcje.
  2. Kojarzenie geografii Polski (lokalizacja miast wojewódzkich, głównych krain geograficznych, głównych rzek)
  3. Kojarzenie kultury kraju (powiedzmy z dwudziestu autorów kultury i coś o ich twórczości, w tym trójka współczesnych)
  4. Kojarzenie nauki kraju (z pięć osób nauki z Polski i coś o nich, w tym jedno współczesne)
  5. Kojarzenie historii Polski (przynajmniej połowa pocztu królów, powstanie, chrzest, rozbicie dzielnicowe, zjednoczenie, koniec dynastii Piastów, wojny krzyżackie, Unia Lubelska, potop szwedzki, rozbiory, Księstwo Warszawskie, powstanie Listopadowe i Styczniowe, pierwsza wojna światowa odzyskanie niepodległości, zabójstwo Narutowicza, zamach majowy, druga wojna światowa, Powstanie Warszawskie, odwilż 1956, marzec 1968, strajki 1970, Solidarność, Okrągły Stół.
 3. Wiedza o świecie (podobne punkty jak powyższe, z wyjątkiem pierwszego), plus jakaś świadomość sytuacji politycznej.
 • Za każdym razem, gdy pewna wiedza jest opatrzona słowem “Zna” lub “Znajomość” mamy na myśli, że kandydat jest w stanie z pamięci podać całość pewnej wiedzy (np. zapisu Prawa Harcerskiego), niekoniecznie z marszu i bez zastanowienia, ale bez pomocy z zewnątrz.
 • Za każdym razem, gdy pewna wiedza jest opatrzona słowem “Rozumie” lub “Rozumienie” mamy na myśli, że kandydat jest w stanie samodzielnie skomentować daną wiedzę, własnymi słowami przedstawić, co ona znaczy, byłoby też dobrze, gdyby kojarzył jakieś zewnętrzne opracowania tematu.
 • Za każdym razem, gdy pewna wiedza jest opatrzona słowem “Kojarzy” lub “Kojarzenie” mamy na myśli, że kandydat poznał daną wiedzę (a więc przeczytał choć raz dany tekst, jeśli chodzi o kojarzenie tekstu, lub usłyszał pełne informacje na dany temat, jeśli chodzi o pewną wiedzę nie zamkniętą w konkretnym tekście), orientuje się w tym, o czym były i jaki był ich główny przekaz, jest w stanie podać (niekoniecznie dosłownie) pewne istotne, jego zdaniem, fragmenty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.