Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Konstytucja drużyny – obowiązywała do 21.08.2012 – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Wrz 14

Konstytucja drużyny – obowiązywała do 21.08.2012

Konstytucja

151 WDW “A co może pójść źle?”


Drużyna

 1. 151 Warszawska Drużyna Wędrownicza „A co może pójść źle?”, zwana w skrócie 151 WDW, jest drużyną wędrowniczą działającą przy Hufcu Warszawa-Ochota.
 2. 151 WDW zrzesza zarówno osoby wywodzące się z drużyn młodszych hufca, niezależnie od tego, czy wciąż w nich działają czy nie, jak i osoby bez uprzedniej styczności z harcerstwem lub wywodzące się z innych środowisk harcerskich.
 3. 151 WDW pracuje zgodnie z ideałami i zasadami harcerskimi i wędrowniczymi.

Członkostwo

Postanowienia ogólne

 1. Osoby uczestniczące w życiu 151 WDW dzielimy na gości, członków 151 WDW oraz byłych członków 151 WDW.
 2. Członków 151 WDW dzielimy na członków aktywnych i nieaktywnych.
 3. W szczególnych wypadkach Rada Drużyny może zmienić kategorię czyjegoś członkostwa w drużynie.

Członkowie

 1. Drużynowy może zaproponować członkostwo dowolnej osobie która otworzyła Pierwszą Próbę. Przynajmniej jedną taką propozycję drużynowy musi złożyć nie później niż cztery i pół miesiąca po otwarciu próby. Członkiem 151 WDW zostaje się przez przyjęcie tej propozycji. Pierwszą Próbę może otworzyć osoba w trzeciej klasie gimnazjum lub starsza.
 2. Od aktywnych członków 151 WDW oczekujemy współtworzenia drużyny, udziału w jej życiu oraz w jego organizacji.
 3. Aktywny członek 151 WDW na własną prośbę, na czas określony, może stać się członkiem nieaktywnym.
 4. Aktywnego członka, który przez trzy miesiące nie uczestniczył czynnie w życiu drużyny, drużynowy pyta, czy nie chce zawiesić swojej aktywności w drużynie i zostać członkiem nieaktywnym.
 5. Członek nieaktywny staje się członkiem aktywnym w wyniku własnej deklaracji złożonej drużynowemu.
 6. Członkowie 151 WDW są przez 151 WDW wykazywani w spisie harcerskim zgodnie z zasadami spisu.
 7. Członkowie 151 WDW mają prawo do noszenia barw 151 WDWoraz dowolnych innych odznak przewidzianych przez obrzędowość 151 WDW.
 8. Wszyscyczłonkowie 151 WDW maja prawo do współdecydowania o drużynie.

Byli członkowie

 1. Byłym członkiem 151 WDW zostaje taki członek 151 WDW, który już nie uczestniczy aktywnie we współtworzeniu 151 WDW i nie przewiduje, że to sie zmieni.
 2. Byłym członkiem 151 WDW zostaje się w wyniku własnej deklaracji lub, w przypadkach długiej nieaktywności, w wyniku decyzji drużynowego, konsultowanej, o ile to możliwe, z zainteresowanym.
 3. Po sześciu miesiącach nieaktywności w drużynie drużynowy rozmawia z osobą nieaktywną i stara się wyjaśnić sytuację.
 4. Byli członkowie 151 WDW zachowują prawo do noszenia barw 151 WDW o ile czują się związani z harcerskim stylem życia i ideałami stanowiącymi o istocie 151 WDW.
 5. Były członek 151 WDW może decyzją drużynowego ponownie zostać członkiem 151 WDW jeżeli wyrazi taką wolę.

Rada drużyny

 1. Najważniejszym organem decydującym o drużynie jest Rada Drużyny.
 2. Do Rady Drużyny należą wszyscy członkowie 151 WDW.
 3. Rada Drużyny może podejmować wiążące decyzje o ile obecnych jest ponad 50% aktywnych członków drużyny.
 4. Rada Drużyny podejmuje decyzje przez aklamację lub zwykłą większością głosów przez glosowanie.
 5. Postanowienia Rady Drużyny są wiążące dla członków drużyny.
 6. W dowolnym momencie w którym odpowiednia liczba członków drużyny uzna to za stosowne stanowią Radę Drużyny, o ile zadbają o to, by ich postanowienia dotarły do wszystkich członków drużyny.

Drużynowy

Zasady wyboru

 1. Drużynowym może zostać osoba będąca członkiem 151 WDW.
 2. Drużynowy jest wybierany i odwoływany przez Radę Drużyny. Wybrany kandydat musi zostać zaakceptowany przez komendanta hufca.
 3. Wybór drużynowego zaczyna się od tego, że każdy obecny członek drużyny wrzuca do urny dowolną liczbę kartek ze swoimi kandydatami. Pomiędzy tymi kandydatami odbywa się glosowanie według następującej ordynacji:
  a) Osoby, które pojawiły się choć raz na kartkach wrzuconych do urny, o ile wyrażą zgodę, stają się kandydatami na drużynowego.
  b) Każdy, w sposób tajny, oddaje co najwyżej jeden głos na jednego z kandydatów.
  c) Głosy są liczone.
  d) Jeżeli którykolwiek z kandydatów uzyskał ponad 50% głosów wszystkich obecnych członków drużyny, to zostaje drużynowym.
  e) Jeżeli nikt nie uzyskał dość głosów, to powtarzane są czynności od punktu b) włącznie. Rada Drużyny może zdecydować, że powtarzane są czynności od punktu a) włącznie.
 4. Rada Drużyny może podjąć decyzję, że na danym zebraniu drużynowy jednak nie zostanie wybrany.
 5. Jeżeli drużynowy nie zostanie wybrany, to obecny drużynowy zostaje na funkcji. Jeżeli chce ustąpić, to ma prawo zwołać następną Radę Drużyny, koniecznie z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli na niej również nie zostanie wybrany drużynowy, to urzędujący drużynowy ma prawo rozwiązać drużynę.
 6. Na jesiennej Radzie Drużyny, o ile jest kworum, głosowane jest wotum zaufania dla drużynowego. Jeżeli nie zostanie przegłosowane, przeprowadzany jest wybór drużynowego.
 7. Wybór drużynowego jest też przeprowadzany, jeżeli tak zdecyduje urzędujący drużynowy lub Rada Drużyny.

Kompetencje drużynowego

 1. Drużynowy kieruje pracą drużyny pomiędzy zebraniami Rady Drużyny i ponosi za drużynę odpowiedzialność.
 2. Drużynowy powołuje i odwołuje rozkazem wybraną przez siebie liczbę przybocznych oraz, o ile uzna to za stosowne, kwatermistrza. Te osoby wchodzą w skład komendy. W skład komendy mogą też wejść inne osoby powołane przez drużynowego.
 3. Drużynowy troszczy się o system stopni, opiekuje się i motywuje opiekunów prób i orientuje się w kształcie prób. Drużynowy może powołać szefa od stopni, który pełni powyższe obowiązki w imieniu drużynowego. Szef od stopni odpowiada przed drużynowym i może za jego zgodą dokonywać zmian w drużynowym systemie stopni.

Postanowienia końcowe

 1. Obrzędowość drużyny reguluje oddzielny dokument.
 2. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Zmian w konstytucji dokonuje Rada Drużyny w trybie zwykłej decyzji.
 4. Wykładnię konstytucji stanowi drużynowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.