Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
Konstytucja drużyny – obowiązująca – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Sie 30

Konstytucja drużyny – obowiązująca

Konstytucja

151 WDW “A co może pójść źle?”

Drużyna

 1. 151 Warszawska Drużyna Wędrownicza „A co może pójść źle?”, zwana w skrócie 151 WDW, jest drużyną wędrowniczą działającą przy Hufcu Warszawa-Ochota.

 2. 151 WDW zrzesza zarówno osoby wywodzące się z drużyn młodszych hufca, niezależnie od tego, czy wciąż w nich działają czy nie, jak i osoby bez uprzedniej styczności z harcerstwem lub wywodzące się z innych środowisk harcerskich.

 3. 151 WDW pracuje zgodnie z ideałami i zasadami harcerskimi i wędrowniczymi.

Członkostwo

Postanowienia ogólne

 1. Osoby uczestniczące w życiu 151 WDW dzielimy na gości, członków 151 WDW oraz byłych członków 151 WDW.

 2. Członków 151 WDW dzielimy na członków aktywnych i nieaktywnych.

 3. W szczególnych wypadkach Rada Drużyny może zmienić kategorię czyjegoś członkostwa w drużynie.

Goście

 1. Status gościa jest nadawany na czas bieżącego i następnego semestru.

 2. Za początek semestru uznaje się moment inauguracji zwyczajnej sesji Rady Drużyny.

 3. Status gościa automatycznie otrzymuje osoba nie będąca członkiem drużyny, która w bieżącym semestrze brała udział w 5 dniach programowych.

 4. Rada drużyny może przyznać gościowi prawo wyboru na określoną liczbę głosowań (wykluczając głosowania o przyznanie prawa głosu) bezwzględną większością głosów. Prawo głosu uzyskane w ten sposób jest rownoważne z głosem członka drużyny.

Członkowie

 1. Drużynowy może zaproponować członkostwo dowolnej osobie która otworzyła Pierwszą Próbę. Przynajmniej jedną taką propozycję drużynowy musi złożyć nie później niż cztery i pół miesiąca po otwarciu próby. Członkiem 151 WDW zostaje się przez przyjęcie tej propozycji. Pierwszą Próbę może otworzyć osoba w trzeciej klasie gimnazjum lub starsza.

 2. Od aktywnych członków 151 WDW oczekujemy współtworzenia drużyny, udziału w jej życiu oraz w jego organizacji.

 3. Aktywny członek 151 WDW na własną prośbę, na czas określony, może stać się członkiem nieaktywnym.

 4. Jeżeli aktywny członek w ciągu danego semestru nie brał udziału w żadnej akcji drużyny to z początkiem następnego semestru traci swoją aktywność. Członek nieaktywny staje się członkiem aktywnym w wyniku własnej deklaracji złożonej drużynowemu oraz pojawieniu się na co najmniej jednej formie programowej drużyny. Członkostwo w tym przypadku zyskuje się z początkiem tej formy.

 5. Członkowie 151 WDW są przez 151 WDW wykazywani w spisie harcerskim zgodnie z zasadami spisu.

 6. Członkowie 151 WDW mają prawo do noszenia barw 151 WDWoraz dowolnych innych odznak przewidzianych przez obrzędowość 151 WDW.

 7. Wszyscyczłonkowie 151 WDW maja prawo do współdecydowania o drużynie.

Byli członkowie

 1. Byłym członkiem 151 WDW zostaje taki członek 151 WDW, który już nie uczestniczy aktywnie we współtworzeniu 151 WDW i nie przewiduje, że to się zmieni.

 2. Byłym członkiem 151 WDW zostaje się w wyniku własnej deklaracji lub, w przypadku dwusemestralnej nieaktywności, w wyniku decyzji drużynowego, konsultowanej, o ile to możliwe, z zainteresowanym.

 3. Byli członkowie 151 WDW zachowują prawo do noszenia barw 151 WDW o ile czują się związani z harcerskim stylem życia i ideałami stanowiącymi o istocie 151 WDW.

 4. Były członek 151 WDW może decyzją drużynowego ponownie zostać członkiem 151 WDW jeżeli wyrazi taką wolę.

 5. O odebraniu członkostwa decyzję może podjąć Rada Drużyny poprzez głosowanie z bezwzględną większością głosów.

Rada drużyny

 1. Najważniejszym organem decydującym o drużynie jest Rada Drużyny.

 2. Do Rady Drużyny należą wszyscy członkowie 151 WDW.

 3. Rada Drużyny może podejmować wiążące decyzje o ile obecnych jest ponad 50% aktywnych członków drużyny.

 4. Rada Drużyny podejmuje decyzje przez aklamację lub zwykłą większością głosów przez glosowanie.

 5. Postanowienia Rady Drużyny są wiążące dla członków drużyny.

 6. Zwyczajna sesja Rady Drużyny odbywa się dwa razy w roku, we wrześniu i styczniu lub lutym. Taka rada jest zwoływana przez drużynowego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli rada nie uzyska kworum drużynowy musi zwołać następną radę do trzech tygodni od daty pierwszej rady.

 7. Nadzwyczajna sesja Rady Drużyny może się odbyć jeżeli obecne jest ponad 50% aktywnych członków drużyny. Taka sesja jest kolegialnie zwoływana przez członków drużyny lub drużynowego.

 8. W przypadku Rad Drużyny zwoływanych przez drużynowego zarówno członek, jak i gość drużyny, informując o uzasadnionej nieobecności na tej Sesji, ma prawo zgłosić drużynowemu przed Sesją chęć udziału w wybranych głosowaniach przez połączenie telefoniczne. Drużynowy wyznacza osoby (osobę) odpowiedzialne za zrealizowanie tego połączenia. Podejmowana jest tylko jedna próba komunikacji z osobami nieobecnymi, które zgłosiły zapotrzebowanie głosowania telefonicznego. W przypadku pomyślnego nawiązania połączenia (po nieudanej próbie wykonanej przez osobę wyznaczoną przez drużynowego, ale przed zakończeniem głosowania) przez osobę, która zgłosiła to zapotrzebowanie, oddany głos jest zaliczany do głosów ważnych. Osoby głosujące przez połączenie telefoniczne nie są wliczane do kworum.

 9. Rada Drużyny musi zadbać o opublikowanie swoich postanowień na stronie drużyny, lub w taki sposób, aby każdy aktywny członek ostatecznie się o nich dowiedział do dwóch tygodni po sesji. Postanowienia rady drużyny muszą znaleźć się na stronie drużyny do dwóch miesięcy od uchwalenia. Jeśli którykolwiek z poprzednich obowiązków nie zostanie dopełniony uchwała staje się nieważna.

 10. Rada Drużyny może wyznaczyć osobę (za zgodą tej osoby) odpowiedzialną za dane zadanie. Osoba ta otrzymuje uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu Rady Drużyny w kwestii realizacji tego zadania. Realizacja ma być zgodna z ustaleniami Rady Drużyny podjętymi w momencie nadawania pełnomocnictwa.
 11. Rada Drużyny podczas sesji zwyczajnej uchwala budżet semestralny dla drużynowego, czyli kwotę, do której użytkowania na cele działalności drużyny nie potrzebuje zgody Rady Drużyny.

 12. Głosowania Rady Drużyny są jawne. W szczególnym wypadku Rada Drużyny może podjąć decyzję o utajnieniu głosowania.

 13. Uchwały Rady Drużyny wchodzą w życie nie wcześniej niż dwa tygodnie od ich podjęcia.

Drużynowy

Zasady wyboru

 1. Drużynowym może zostać osoba będąca członkiem aktywnym 151 WDW.

 2. Drużynowy jest wybierany i odwoływany przez Radę Drużyny. Wybrany kandydat musi zostać zaakceptowany przez komendanta hufca.

 3. Wybór drużynowego zaczyna się od tego, że każdy obecny członek drużyny wrzuca do urny kartkę z maksymalnie dwoma nazwiskami kandydatów. Pomiędzy tymi kandydatami odbywa się glosowanie według następującej ordynacji:
  a) Osoby, które pojawiły się choć raz na kartkach wrzuconych do urny, o ile wyrażą zgodę, stają się kandydatami na drużynowego.
  b) Każdy, w sposób tajny, oddaje co najwyżej jeden głos na jednego z kandydatów.
  c) Głosy są liczone.
  d) Jeżeli którykolwiek z kandydatów uzyskał ponad 50% głosów wszystkich obecnych członków drużyny, to zostaje drużynowym.
  e) Jeżeli nikt nie uzyskał dość głosów, to powtarzane są czynności od punktu b) włącznie. Rada Drużyny może zdecydować, że powtarzane są czynności od punktu a) włącznie.

 4. Rada Drużyny może podjąć decyzję, że na danym zebraniu drużynowy jednak nie zostanie wybrany.

 5. Jeżeli drużynowy nie zostanie wybrany, to obecny drużynowy zostaje na funkcji. Jeżeli chce ustąpić, to ma prawo zwołać następną Radę Drużyny, koniecznie z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli na niej również nie zostanie wybrany drużynowy, to urzędujący drużynowy ma prawo rozwiązać drużynę.

 6. Na wrześniowej Radzie Drużyny, o ile jest kworum, głosowane jest wotum zaufania dla drużynowego. Jeżeli nie zostanie przegłosowane, przeprowadzany jest wybór drużynowego.

 7. Wybór drużynowego jest też przeprowadzany, jeżeli tak zdecyduje urzędujący drużynowy lub Rada Drużyny bezwzględną większością głosów.

Kompetencje drużynowego

 1. Drużynowy kieruje pracą drużyny pomiędzy zebraniami Rady Drużyny i ponosi za drużynę odpowiedzialność.

 2. Drużynowy powołuje i odwołuje rozkazem wybraną przez siebie liczbę przybocznych. Te osoby wchodzą w skład komendy. W skład komendy mogą też wejść inne osoby powołane przez drużynowego.

 3. Drużynowy troszczy się o system stopni, opiekuje się i motywuje opiekunów prób i orientuje się w kształcie prób. Drużynowy może powołać szefa od stopni, który pełni powyższe obowiązki w imieniu drużynowego. Szef od stopni odpowiada przed drużynowym i może za jego zgodą dokonywać zmian w drużynowym systemie stopni.

  Marszałek

  1.  Na funkcję Marszałka może kandydować aktywny członek 151 WDW.
  2. Marszałek jest wybierany w wyborach przez Radę Drużyny, jego kadencja trwa rok. Marszałek jest odwoływany bezwzględną większością głosów przy kworum 2/3. W wypadku wystąpienia vacatu na funkcji Marszałka najpóźniej w terminie dwóch tygodni od jego wystąpienia drużynowy (wypełniający w tym czasie jego obowiązki) ogłasza datę ponownych wyborów.
  3. Do zadań Marszałka należy w szczególności:
   -dbanie o zgodność z formalnym przebiegiem zwyczajnych (oraz, o ile to możliwe, nadzwyczajnych) sesji Rady Drużyny;
   -zdawanie relacji (opinii) z pracy drużynowego (i przybocznych) w formie ustnej lub pisemnej, co najmniej dwa razy podczas trwania kadencji Marszałka (najlepiej podczas sesji zwyczajnych Rady Drużyny) po konsultacji z kadrą oraz możliwie największą liczbą członków drużyny;
   -pełnienie zadań wynikających z funkcji drużynowego w okresie, kiedy występuje vacat na tym stanowisku.

Postanowienia końcowe

 1. Pozostałe dokumenty stanowiące o zasadach funkcjonowania drużyny muszą być zgodne z niniejszą konstytucją.

 2. Wykładnię konstytucji stanowi marszałek.

 3. O zmianach w konstytucji decyzję może podjąć Rada Drużyny poprzez głosowanie z bezwzględną większością głosów.

 4. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.