Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 25

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 39

Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/gbinka/public_html/151/151/151/wp-content/plugins/html-templates/htmlTemplates.php on line 45
URD 2/2014 – 151 WDW "A co może pójść źle?"

Sty 25

URD 2/2014

Uchwała Rady Drużyny 2/2014 z dnia 12.01.2014 roku o zmianie Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?

Na podstawie Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?”(Rozdział V pkt. 3.) uchwala się następujące zmiany Konstytucji 151 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „A co może pójść źle?”.

1. Pkt. 7. Rozdziału III zmienia brzmienie na:
„Nadzwyczajna sesja Rady Drużyny może się odbyć jeżeli obecne jest ponad 50% aktywnych członków drużyny. Taka sesja jest kolegialnie zwoływana przez członków drużyny lub drużynowego.”

2. Pkt. 1. §1. Rozdziału IV zmienia brzmienie na:
„Drużynowym może zostać osoba będąca członkiem aktywnym 151 WDW.”

3. Pkt. 7. § 2. Rozdziału IV zmienia brzmienie na:
„Wybór drużynowego jest też przeprowadzany, jeżeli tak zdecyduje urzędujący drużynowy lub Rada Drużyny bezwzględną większością głosów.”

4. Do Rozdziału III dodaje się punkt 8.:
„W przypadku Rad Drużyny zwoływanych przez drużynowego zarówno członek, jak i gość drużyny, informując o uzasadnionej nieobecności na tej Sesji, ma prawo zgłosić drużynowemu przed Sesją chęć udziału w wybranych głosowaniach przez połączenie telefoniczne. Drużynowy wyznacza osoby (osobę) odpowiedzialne za zrealizowanie tego połączenia. Podejmowana jest tylko jedna próba komunikacji z osobami nieobecnymi, które zgłosiły zapotrzebowanie głosowania telefonicznego. W przypadku pomyślnego nawiązania połączenia (po nieudanej próbie wykonanej przez osobę wyznaczoną przez drużynowego, ale przed zakończeniem głosowania) przez osobę, która zgłosiła to zapotrzebowanie, oddany głos jest zaliczany do głosów ważnych. Osoby głosujące przez połączenie telefoniczne nie są wliczane do kworum.”

5. Dodaje się rozdział V „Marszałek” (umiejscowiony po rozdziale IV „Drużynowy”):
„Na funkcję Marszałka może kandydować aktywny członek 151 WDW. Marszałek jest wybierany w wyborach przez Radę Drużyny, jego kadencja trwa rok. Marszałek jest odwoływany bezwzględną większością głosów przy kworum 2/3. W wypadku wystąpienia vacatu na funkcji Marszałka najpóźniej w terminie dwóch tygodni od jego wystąpienia drużynowy (wypełniający w tym czasie jego obowiązki) ogłasza datę ponownych wyborów. Do zadań Marszałka należy w szczególności:
-dbanie o zgodność z formalnym przebiegiem zwyczajnych (oraz, o ile to możliwe, nadzwyczajnych) sesji Rady Drużyny;
-zdawanie relacji (opinii) z pracy drużynowego (i przybocznych) w formie ustnej lub pisemnej, co najmniej dwa razy podczas trwania kadencji Marszałka (najlepiej podczas sesji zwyczajnych Rady Drużyny) po konsultacji z kadrą oraz możliwie największą liczbą członków drużyny;
-pełnienie zadań wynikających z funkcji drużynowego w okresie, kiedy występuje vacat na tym stanowisku.”

6. Do Rozdziału III dodaje się punkt 5.:
„Rada Drużyny może wyznaczyć osobę (za zgodą tej osoby) odpowiedzialną za dane zadanie. Osoba ta otrzymuje uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu Rady Drużyny w kwestii realizacji tego zadania. Realizacja ma być zgodna z ustaleniami Rady Drużyny podjętymi w momencie nadawania pełnomocnictwa.”

7. Zmienia się pkt. 2. Rozdziału VI „Postanowienia końcowe”:
„Wykładnię Konstytucji stanowi Marszałek.”

Postanowienia końcowe:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie 26.01.2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.